Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.05.01.00-IP.05-00-010/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-08 11:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-14 14:00:00

POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa. Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są: - instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - organizacje pozarządowe, - podmioty ekonomii społecznej, - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, - instytucje publiczne, - ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 14:48:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-20 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-011/19 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR. 05.01.00-IP.05-00-011/19). W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Wartość alokacji: 5 000 000,00 PLN.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 14:30:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-16 23:59:00

POWR.01.02.01-IP.11-20-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszę się wpisywać w realizację celu szczegółowego Osi I Osoby młode na rynku pracy. Wsparcie osób młodych udzielane jest zgodnie ze standardami określonymi w Zaktualizowanym Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 4 845 000,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 95%. Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 5,00%. Wyjaśnień w kwestii dotyczącej konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 12:49:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-20 13:00:00

POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: a) psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży, b) psychoterapii dzieci i młodzieży, c) terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz d) inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie - pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 11:44:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 1. Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-22 10:07:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs zamknięty numer POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pn. Uczelnia dostępna, obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet).

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-15 08:46:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-15 08:15:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 - Nabór wniosków

Opis

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-0012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy. Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 r. Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 14:59:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 00:00:00

POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu 6 projektów, po jednym na każdy makroregion, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej. Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są: - administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, - stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, - organizacje pozarządowe, - podmioty ekonomii społecznej, - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, - związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości, - samorząd gospodarczy i zawodowy, - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, - uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe, - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. Alokacja na konkurs wynosi: 5 988 000 zł.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 13:05:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 12:00:00

POWR.02.06.00-IP.03-00-009/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Rozwiązania wypracowane w projekcie powinny w szczególności uwzględniać instrumenty nakierowane na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych: a. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności, b. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową, instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-20 13:28:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-20 13:28:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-15 14:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 18 z 18