Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.01.02.01-IP.14-26-002/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 08:26:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-04 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-18 23:59:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców działających w 5 makroregionach określonych w regulaminie konkursu.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-05 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-26 10:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z ich obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów I etap i Przywództwo opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty oraz objęcie wsparciem i doradztwem w zależności od przyjętego wariantu następujących grup adresatów: - dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic lub/oraz - pracowników organów prowadzących szkoły/placówki (kadry JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST. Projekty konkursowe mogą być realizowane w 3 wariantach: Wariant A dedykowany tylko dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych, Wariant B dedykowany tylko pracownikom JST odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych w jednostkach, Wariant AB adresowany do obu ww. grup.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-30 16:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-30 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-06-30 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szczegółowym niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych ze zwiększeniem możliwości zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat. Konkurs ma formę konkursu zamkniętego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 30 kwietnia 2020 (godz. 0:00:00) do 29 maja 2020 (godz. 12:00:00).

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-27 09:55:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-06-30 12:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu trzech projektów, po jednym w każdym makroregionie, których celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać: administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, podmioty ekonomii społecznej, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości, samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy. Alokacja na konkurs wynosi łącznie 3 500 000,00 zł. Makroregion I (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie) maksymalna wartość projektu wynosi 928 572 zł, Makroregion II (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie) maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł, Makroregion III (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie) maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714 zł. Do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-25 14:16:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-27 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-30 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs na projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo, osób bezrobotnych niezarejestrowane w urzędzie pracy, imigrantów/imigrantek, reemigrantów/reemigrantek oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin w ramach. Obligatoryjną formą rozliczania wszystkich projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20 są stawki jednostkowe.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 12:57:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:57:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-11 14:00:00

POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dofinansowanie można otrzymać na projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy wyłącznie osób w wieku 15-29 lat z obszaru województwa mazowieckiego (osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego). W ramach projektów realizowane będzie wsparcie w postaci indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy, takich jak m.in.: poradnictwo/doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (jako obowiązkowe formy wsparcia), oraz w zależności od wskazań IPD - szkolenia zawodowe lub staż, finansowanie kosztów dojazdu. Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdują się w Regulaminu konkursu. Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 22 500 000,00 PLN. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS; Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl); Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 11:37:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-30 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-20 14:00:00

POWR.02.05.00-IP.03-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu 1 projektu, którego celem będzie zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Projekt może być realizowany przez jednego Wnioskodawcę lub w Partnerstwie. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są: W ramach modułu I - Wnioskodawca lub partner, który posiada zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), W ramach modułu II - Wnioskodawca lub partner, który posiada: zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z poźn. zm.) lub doświadczenie w kształceniu pracowników socjalnych lub doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej w formie prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub w formie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej, o których mowa odpowiednio w art. 116 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 09:53:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-17 12:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 - Nabór wniosków

Opis

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-30 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-05 12:00:00

POWR.02.02.00-IP.09-00-003/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań: 1. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego; 2. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień; 3. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych; 4. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1-3; 5. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-12 10:00:00

Strona 1 z 3Liczba rekordów: 24 z 24