Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.01.02.01-IP.17-10-002/21 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest typ projektu 4 - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, określony dla Poddziałania 1.2.1 w SzOOP realizowany w postaci instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu projektyskładane w konkursie dotyczą kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy: - szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, - udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, - finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Kompleksowość wsparcia oznacza, że każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy w zależności od potrzeb danej osoby: przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz fakultatywnego finansowego wsparcia pomostowego.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-01 13:53:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-10 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-24 14:00:00

POWR.02.18.00-IP.01-00-002/21 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/21 ma na celu wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PO WER. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, których celem będzie wsparcie JST w zakresie co najmniej jednego zadania we wspieranych obszarach przewidzianych do realizacji w ramach konkursu tj.: a) podatków i opłat lokalnych lub b) zarządzania nieruchomościami, przy czym co najmniej 25% JST uczestniczących w projekcie uzyska wsparcie w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-08-18 12:47:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-18 12:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-29 15:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa". Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-16 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-16 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-27 12:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Konkurs jest drugim etapem realizacji projektów dotyczących opracowania programów dla 21 branż, w tym 16 nowych branż i 5 branż z poprzedniego etapu projektu konkursowego, gdzie Beneficjenci nie zostali wyłonieni. W ramach konkursu, w 10 obszarach zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-08-30 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-08-30 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-10 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-18 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 - Nabór wniosków

Opis

konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: 1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-30 14:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 - Nabór wniosków

Opis

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-15 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-15 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-26 12:00:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs pn. "Kompetencje dla sektorów" na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski działających w 17 sektorach gospodarki (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych). Konkurs jest realizowany w rundach. Przedmiotowy nabór dotyczy IV rundy konkursu, w ramach której planowany jest wybór Beneficjentów (Operatorów) obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorach: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-08-06 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-06 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-28 10:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. W ramach pilotażu, będącego przedmiotem konkursu, zbadane mają zostać co najmniej: a) profil kompetencyjny ASPE; b) standard pracy ASPE; c) zadania ASPE oraz sposób ich wykonywania w przedszkolu/szkole (przede wszystkim to jak, kiedy, gdzie i w jakim celu zadania są wykonywane); d) przygotowanie ASPE do pracy w przedszkolach/szkołach; e) sposób kwalifikowania dzieci/uczniów do objęcia wsparciem ASPE; f) zasady współpracy ASPE z pozostałym personelem szkoły poza zajęciami lekcyjnymi; g) zasady współpracy ASPE z nauczycielem/ami w trakcie zajęć lekcyjnych; h) zasady finansowania i zatrudniania ASPE. Ponadto celami konkursu są również: a) włączenie kwalifikacji asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami do ZSK; b) przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-29 12:22:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-29 09:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-19 12:00:00

POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej Ustawą), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:01:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-30 12:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 13 z 13