Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-13 08:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 12:00:00

POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-30 13:18:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 13:18:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-18 13:18:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma zapewnić zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) zawierające programy kursów umiejętności zawodowych (kuz). W konkursie wybranych zostanie czterech beneficjentów - grantodawców - którzy w otwartym naborze wyłonią grantobiorców do opracowania programów kkz i kuz.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.02.09.00-IP.03-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-25 12:43:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-16 12:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. W ramach konkursu zostaną wypracowane 174 programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów, w 16 branżach o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. W każdej branży do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-23 15:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-23 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-10 12:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 - Nabór wniosków

Opis

wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji), które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w jednym z wymienionych poniżej obszarów tematycznych (tematów): zatrudnienie, kształcenie, włączenie społeczne. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-05 15:34:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-05 15:34:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 15:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-012/19 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR. 05.01.00-IP.05-00-012/19). W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. "Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski"

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-28 17:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-13 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-010/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-08 11:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-17 14:00:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 - Nabór wniosków

Opis

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji". Konkurs na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-19 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-28 12:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 16:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


Strona 1 z 2Liczba rekordów: 13 z 13