Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.04.01.00-IZ.00-00-020/18 - Nabór wniosków

Opis

Głównym celem projektu "Opracowanie i przetestowanie ogólnokrajowego, innowacyjnego modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w obszarze mobilności" jest opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki innowacyjnego ogólnokrajowego modelu wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością w obszarze mobilności. Osiągnięcie celu projektu będzie możliwe dzięki zwiększeniu ich mobilności motoryzacyjnej, przede wszystkim poprzez ułatwienie ON uzyskiwania prawa jazdy kat. B lub kat. C.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-11 14:25:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-11 14:25:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-19 15:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-019/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem głównym projektu "Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania" jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-10 16:33:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-10 16:33:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-05 15:00:00

POWR.01.01.01-IP.25-08-P04/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-03 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-07 23:59:00

POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu umożliwienie nabycia lub podniesienia kompetencji przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także osoby, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki realizacji programu mobilności ponadnarodowej. Program mobilności ponadnarodowej, realizowany w formie obserwacji uczestniczącej, ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w innych państwach członkowskich UE, w którym funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-01 16:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 12:00:00

POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-28 12:01:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 12:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów: przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie), matematyki i informatyki.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-28 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu umożliwienie podniesienia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia osób delegowanych przez partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów działań edukacyjnych, informacyjnych dotyczących kształcenia ustawicznego pracowników poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w wybranym państwie członkowskim UE. Celem niniejszego konkursu jest realizacja programu mobilności ponadnarodowej w formie obserwacji uczestniczącej. Ma on umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania istniejących i sprawdzonych w innych państwach członkowskich UE rozwiązań w obszarze funkcjonowania koordynatorów działań edukacyjnych.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-31 15:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-30 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 23:59:00

POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Założeniem konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-30 13:40:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 12:00:00

POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18). W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Celem konkursu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności z obszaru HTA, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-21 14:04:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-21 14:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-22 14:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0). 3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 10:44:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 14:00:00

Strona 1 z 3Liczba rekordów: 24 z 24