Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-18 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 - Nabór wniosków

Opis

konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: 1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-30 14:00:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs pn. "Kompetencje dla sektorów" na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski działających w 17 sektorach gospodarki (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych). Konkurs jest realizowany w rundach. Przedmiotowy nabór dotyczy IV rundy konkursu, w ramach której planowany jest wybór Beneficjentów (Operatorów) obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorach: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-08-06 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-06 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-28 10:00:00

POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej Ustawą), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:01:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-30 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-014/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych .

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-24 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-24 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-07 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-013/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-03 07:57:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-03 07:57:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-17 14:00:00

Strona 1 z 1Liczba rekordów: 6 z 6