Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.04.01.00-IZ.00-00-030/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest skalowanie innowacji społecznej pn. Obiady terapeutyczne. Celem konkursu jest upowszechnienie modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja obejmie wsparciem co najmniej 500 odbiorców – osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-23 13:47:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-31 13:47:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-04 13:47:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-004/20 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ponownie wzywa Prokuraturę Krajową do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS" (Priorytet inwestycyjny 11i, cel szczegółowy PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze; typy operacji: 1) Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego; 2) Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta. Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 PLN. Wniosek na obowiązującym formularzu (w załączeniu; formularz elektroniczny wniosku dostępny w SOWA) należy złożyć do dnia 23 grudnia 2020 roku wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) https://www.sowa.efs.gov.pl (numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-004/20; godzina zamknięcia naboru: 16:15).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-23 11:10:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-23 11:10:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-23 16:15:00

POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą się wpisywać w realizację celu szczegółowego Osi I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 10 050 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 8 470 140,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: - 100% dla wydatków na wsparcie pomostowe oraz dotacje; - 95% dla pozostałych wydatków. Wyjaśnień w kwestii dotyczącej konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-29 15:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-10-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-14 13:00:00

POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szczegółowym niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Konkurs ma formę konkursu zamkniętego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 28 września 2020 (godz. 00:00:00) do 15 grudnia 2020 (godz. 12:00:00).

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-28 12:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-28 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-15 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-18 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 - Nabór wniosków

Opis

konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: 1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-30 14:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 - Nabór wniosków

Opis

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-10-19 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-10-19 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-10-27 23:59:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs pn. "Kompetencje dla sektorów" na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski działających w 17 sektorach gospodarki (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych). Konkurs jest realizowany w rundach. Przedmiotowy nabór dotyczy I rundy konkursu, w ramach której planowany jest wybór Beneficjenta (Operatora) obsługującego wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-14 10:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-05 09:43:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-09 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-20 12:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. W ramach pilotażu, będącego przedmiotem konkursu, zbadane mają zostać co najmniej: a) profil kompetencyjny ASPE; b) standard pracy ASPE; c) zadania ASPE oraz sposób ich wykonywania w przedszkolu/szkole (przede wszystkim to jak, kiedy, gdzie i w jakim celu zadania są wykonywane); d) przygotowanie ASPE do pracy w przedszkolach/szkołach; e) sposób kwalifikowania dzieci/uczniów do objęcia wsparciem ASPE; f) zasady współpracy ASPE z pozostałym personelem szkoły poza zajęciami lekcyjnymi; g) zasady współpracy ASPE z nauczycielem/ami w trakcie zajęć lekcyjnych; h) zasady finansowania i zatrudniania ASPE. Ponadto celami konkursu są również: a) włączenie kwalifikacji asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami do ZSK; b) przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-29 12:22:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-29 09:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-19 12:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 14 z 14