Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.01.02.01-IP.24-14-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/21 w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu (zgodnie z kryterium dostępu nr 1) ubiegać się mogą wyłącznie: powiaty - powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego; Gmina Miasto Siedlce - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach; Gmina Miasto Płock - Miejski Urząd Pracy w Płocku; Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Pracy m.st. Warszawy. Do realizacji przewidziano następujące typy projektów: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej. 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS; Konsultacje elektroniczne - drogą e-mailową na adres: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl); Konsultacje telefoniczne - pod numerem tel. 22 578 44 34.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-11-29 08:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-12-30 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2022-01-10 14:00:00

POWR.01.02.01-IP.14-26-003/21 - Nabór wniosków

Opis

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi I Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Realizowane bezpośrednie wsparcie dla osób młodych bez pracy ma się przyczynić do ich aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-11-26 14:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-12-27 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2022-01-07 23:59:00

POWR.01.02.01-IP.14-26-002/21 - Nabór wniosków

Opis

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi I Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, mają się przyczynić do ich aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia liczby przedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-11-26 14:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-12-27 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2022-01-07 23:59:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 na skalowanie innowacji społecznej: Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-10-29 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-12-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2022-01-11 15:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa". Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-16 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-16 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-27 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-18 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 - Nabór wniosków

Opis

konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: 1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-30 14:00:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs pn. "Kompetencje dla sektorów" na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski działających w 17 sektorach gospodarki (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych). Konkurs jest realizowany w rundach. Przedmiotowy nabór dotyczy IV rundy konkursu, w ramach której planowany jest wybór Beneficjentów (Operatorów) obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorach: gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-08-06 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-06 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-09-28 10:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. W ramach pilotażu, będącego przedmiotem konkursu, zbadane mają zostać co najmniej: a) profil kompetencyjny ASPE; b) standard pracy ASPE; c) zadania ASPE oraz sposób ich wykonywania w przedszkolu/szkole (przede wszystkim to jak, kiedy, gdzie i w jakim celu zadania są wykonywane); d) przygotowanie ASPE do pracy w przedszkolach/szkołach; e) sposób kwalifikowania dzieci/uczniów do objęcia wsparciem ASPE; f) zasady współpracy ASPE z pozostałym personelem szkoły poza zajęciami lekcyjnymi; g) zasady współpracy ASPE z nauczycielem/ami w trakcie zajęć lekcyjnych; h) zasady finansowania i zatrudniania ASPE. Ponadto celami konkursu są również: a) włączenie kwalifikacji asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami do ZSK; b) przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-29 12:22:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-29 09:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-19 12:00:00

POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej Ustawą), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:01:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-30 12:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 13 z 13