Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.01.02.01-IP.17-10-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest typ projektu 4 - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, określony dla Poddziałania 1.2.1 w SzOOP PO WER 2014-2020, realizowany w postaci instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu projekty składane w konkursie dotyczą udzielenia kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy: - szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, - udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, - finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Kompleksowość wsparcia oznacza, że każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy w zależności od potrzeb danej osoby: przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz fakultatywnego finansowego wsparcia pomostowego. Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej, która w ramach ogłaszanego konkursu wynosi 23 050,00 zł.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-26 10:54:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-04 14:00:00

POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs dotyczący realizacji szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Jego celem jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie przeszkolonych co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. Do odbiorców szkoleń zaliczają się m.in.: architekci - w tym architekci wnętrz i krajobrazu, inżynierowie budownictwa, urbaniści, pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-25 14:40:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-05 15:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-033/21 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest skalowanie innowacji społecznej pn. Opieka domowa na terenach wiejskich . Celem skalowania jest ułatwienie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla osób chorych i ich opiekunów, mieszkańców wsi. Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona przez co najmniej 20 podmiotów, a z usług społecznych i zdrowotnych w opiece domowej skorzysta co najmniej 200 dorosłych mieszkańców wsi.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-24 08:51:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-12 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-17 15:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych. Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-03 10:22:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-15 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-15 15:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Konkurs jest drugim etapem realizacji projektów dotyczących opracowania programów dla 21 branż, w tym 16 nowych branż i 5 branż z poprzedniego etapu projektu konkursowego, gdzie Beneficjenci nie zostali wyłonieni. W ramach konkursu, w 10 obszarach zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-01-28 09:57:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-28 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-15 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ogłasza Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK). IOK, ogłasza konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21 na projekty ukierunkowane na wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-01-27 08:28:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-26 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-26 15:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-008/20 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), wzywa Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (Wnioskodawcę) do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Efektywne zarządzanie pracą wydziału sądowego" (Priorytet inwestycyjny 11i, cel szczegółowy PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze; typ operacji: "Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta"). Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4 000 000 PLN.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-22 13:56:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-22 13:56:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-31 16:15:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-030/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest skalowanie innowacji społecznej pn. Obiady terapeutyczne. Celem konkursu jest upowszechnienie modelu integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów osobom starszym przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja obejmie wsparciem co najmniej 500 odbiorców – osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-11-23 13:47:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-12-31 13:47:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-01 13:47:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-18 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 - Nabór wniosków

Opis

konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: 1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-30 14:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 18 z 18