Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.01.01.01-IP.25-08-P05/20 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór projektów w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-20 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-27 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-07 23:59:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu Akademia menadżera MMŚP 2 jest wybór 5 Beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe i doradcze dla MMŚP w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w 5 Makroregionach: Makroregion 1 województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie; Makroregion 2 województwo: lubelskie, mazowieckie; Makroregion 3 województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie; Makroregion 4 województwo: łódzkie, opolskie, śląskie; Makroregion 5 województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie. Podstawowym zadaniem beneficjentów Akademii Menadżera MMŚP 2 będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu. Proces ten można podzielić na kilka etapów: 1) Informacja i promocja dotycząca możliwości udzielenia wsparcia. 2) Rekrutacja przedsiębiorców do projektu, w tym weryfikacja dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej i zasadami konkursu. 3) Podpisanie i rozliczenie umowy wsparcia z przedsiębiorcą, w tym monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.power.parp.gov.pl. Akademia Menadżera MMŚP 2 będzie oferowała refundację usług rozwojowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej, tj.: 1) właścicieli MMŚP, 2) pracowników MMŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 3) pracowników MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-17 10:09:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-18 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-03 10:00:00

POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej Ustawą), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-31 12:27:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 12:00:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat wytworzył co najmniej 50 materiałów/multimediów/narzędzi zawodoznawczych o charakterze edukacyjnym. Celem konkursu jest przygotowanie multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 137 zawodów szkolnictwa zawodowego w oparciu o modelową informację stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-31 12:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-31 12:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-02 12:00:00

POWR.02.16.00-IP.06-00-015/20 - Nabór wniosków

Opis

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-015/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Konkurs umożliwi dofinansowanie projektów, których celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-30 12:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-29 23:59:00

POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20 - Nabór wniosków

Opis

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00IP.0600014/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych. Konkurs umożliwi dofinansowanie projektu, którego celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-30 11:55:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 23:59:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem projektu jest skokowe zwiększenie liczby specjalistów dostępności cyfrowej w Polsce.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-11 07:55:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-01 07:55:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 23:58:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-015/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych (zwany dalej: programem profilaktycznym).

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-28 14:42:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-21 14:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Głównym celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie modelu wsparcia który Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie wykorzystywać w obsłudze MŚP rozważających ekspansję zagraniczną. Opracowany, przy wsparciu partnera ponadnarodowego model ma za zadanie uzupełnić ofertę PAIH i podnieść efektywność Agencji w obsłudze polskich MŚP w procesie ekspansji międzynarodowej.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-08 08:05:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-08 08:05:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-16 23:59:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-014/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych .

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 15:32:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-24 14:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 13 z 13