Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne w Makroregionie III (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie). Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-17 12:57:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-18 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 12:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 pn. "Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych" Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 16-godzinnych szkoleń dla 1300 pracowników sądów powszechnych: 1) kadry orzeczniczej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych) oraz 2) urzędników i innych pracowników sądów powszechnych (pracowników sekretariatów sądów, biur obsługi interesanta, kadr i in.), którzy ze względu na charakter pracy wykonują swoje obowiązki z wykorzystaniem dokumentów w postaci elektronicznej lub narzędzi komunikacji elektronicznej (m. in. e-usług wymiaru sprawiedliwości). W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15.12.2019 roku.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-06 09:36:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-07 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-28 12:00:00

POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia. Wnioskodawcami w niniejszym konkursie są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002 r. Nr 112,poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 167).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-03 15:04:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-03 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 12:00:00

POWR.02.02.00-IP.09-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań: 1. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego; 2. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień; 3. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych; 4. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1-3; 5. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-29 17:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-15 10:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-29 16:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-16 12:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-13 08:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 12:00:00

POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-30 13:18:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 13:18:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-18 13:18:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma zapewnić zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) zawierające programy kursów umiejętności zawodowych (kuz). W konkursie wybranych zostanie czterech beneficjentów - grantodawców - którzy w otwartym naborze wyłonią grantobiorców do opracowania programów kkz i kuz.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. W ramach konkursu zostaną wypracowane 174 programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów, w 16 branżach o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. W każdej branży do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-23 15:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-23 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-28 12:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 - Nabór wniosków

Opis

wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji), które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w jednym z wymienionych poniżej obszarów tematycznych (tematów): zatrudnienie, kształcenie, włączenie społeczne. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-05 15:34:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-05 15:34:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 15:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 13 z 13