Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie drugiej i trzeciej rundy monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w ramach dwóch projektów pozakonkursowych IBE.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-30 14:30:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-30 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-23 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-012/19 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR. 05.01.00-IP.05-00-012/19). W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. "Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski"

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-28 17:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-13 14:00:00

POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: a) psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży, b) psychoterapii dzieci i młodzieży, c) terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz d) inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie - pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 11:44:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-31 14:00:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 - Nabór wniosków

Opis

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji". Konkurs na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-19 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-28 12:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 16:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, z "Modelem szkoły ćwiczeń", a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-04-30 11:34:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-04 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na zapewnienie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Jednym z kluczowych działań służących przygotowaniu wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu i szerzej, całej gospodarki, powinno być prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i zakład pracy winny być uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzięki praktyce młodzi ludzie mogą nabywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w firmie. Dając im pierwszy kontakt ze światem produkcji na etapie nauki, daje im się zarazem ważne atuty udanego wejścia na rynek pracy. Najlepszym sposobem na zdobycie umiejętności technicznych w połączeniu z kompetencjami miękkimi, których oczekują pracodawcy (takimi jak komunikacja z klientami czy praca zespołowa z osobami w różnym wieku i o różnym profilu zawodowym), jest nauczenie się ich w rzeczywistych warunkach pracy, w kontakcie z nowoczesną technologią, w tym w ramach kształcenia dualnego, którego definicję wprowadzono do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-03-05 16:30:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-04-05 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE "Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów I etap". W ramach konkursu PO WER podjęte zostaną przedsięwzięcia zakładające szkolenie i doradztwo adresowane do przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki (kadry JST) ukierunkowane na wsparcie szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie kierowane do pojedynczych przedstawicieli JST, ale też do zespołów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST, a jego rezultatem będzie powstanie lokalnych, projakościowych planów/rozwiązań wspomagających szkoły w ww. zakresie.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-03-02 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-04-05 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


Strona 1 z 1Liczba rekordów: 8 z 8