Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem niniejszego konkursu jest umożliwienie podniesienia lub nabycia kompetencji zawodowych przez osoby na co dzień pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzące zajęcia z tymi osobami, jak również przez osoby pracujące z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz realizujące wsparcie w ramach systemu pieczy zastępczej, a tym samym mające realny wpływ na zmianę postaw dzieci i młodzieży. Przez osoby młode, o których mowa powyżej, rozumie się osoby do 25 roku życia. Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym to przede wszystkim osoby o szczególnych potrzebach rozwojowych, z niepełnosprawnościami, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiające problemy wychowawcze, wykazujące przejawy niedostosowania społecznego, posiadające zaburzenia/odchylenia w rozwoju (np. psychicznym), cechujące się zachowaniami niezgodnymi z normami prawnymi i społecznymi, z uzależnieniami itp. Osoby te wymagają stosowania szczególnych metod pracy, specjalnego kształcenia, wychowania lub resocjalizacji.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-21 13:26:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-23 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-30 15:00:00

POWR.01.02.01-IP.23-04-006/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem naboru są projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie w projektach udzielane jest osobom młodym w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanym w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany.

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-21 09:03:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-23 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 13:00:00

POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów których celem będzie i. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania. ii. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji. iii. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej. Konkurs (rundy konkursu) przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania. Regulamin oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej IP: https://ip.mswia.gov.pl

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-14 15:01:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-06-02 15:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs zamknięty numer POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pn. Uczelnia dostępna II to druga edycja konkursu w tym obszarze. Obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet).

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-13 21:58:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-16 21:58:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-08 21:58:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach tematu Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) - oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną. Rozwiązania planowane w projekcie muszą zawierać dwa elementy: a) model utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym poprzez wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do utrzymania pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego w zatrudnieniu; b) model przygotowania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do pozostania na rynku pracy. Partnerami ponadnarodowymi mogą być tylko podmioty pochodzące z grupy państw członkowskich UE realizujących Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Lista potencjalnych krajów partnerskich stanowi załącznik nr 23 do Regulaminu konkursu. Kryteria wyboru projektów zostały opisane w pkt. 5.2.1 Regulaminu konkursu. Wnioski są składane wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-11 13:59:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-05-04 14:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-29 16:49:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-29 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-28 12:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. W ramach pilotażu, będącego przedmiotem konkursu, zbadane mają zostać co najmniej: a) profil kompetencyjny ASPE; b) standard pracy ASPE; c) zadania ASPE oraz sposób ich wykonywania w przedszkolu/szkole (przede wszystkim to jak, kiedy, gdzie i w jakim celu zadania są wykonywane); d) przygotowanie ASPE do pracy w przedszkolach/szkołach; e) sposób kwalifikowania dzieci/uczniów do objęcia wsparciem ASPE; f) zasady współpracy ASPE z pozostałym personelem szkoły poza zajęciami lekcyjnymi; g) zasady współpracy ASPE z nauczycielem/ami w trakcie zajęć lekcyjnych; h) zasady finansowania i zatrudniania ASPE. Ponadto celami konkursu są również: a) włączenie kwalifikacji asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami do ZSK; b) przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-29 12:22:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-29 09:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-12 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-016/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie modułu centralnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-28 14:40:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-04-06 23:59:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu Akademia menadżera MMŚP 2 jest wybór 5 Beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe i doradcze dla MMŚP w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w 5 Makroregionach: Makroregion 1 województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie; Makroregion 2 województwo: lubelskie, mazowieckie; Makroregion 3 województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie; Makroregion 4 województwo: łódzkie, opolskie, śląskie; Makroregion 5 województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie. Podstawowym zadaniem beneficjentów Akademii Menadżera MMŚP 2 będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu. Proces ten można podzielić na kilka etapów: 1) Informacja i promocja dotycząca możliwości udzielenia wsparcia. 2) Rekrutacja przedsiębiorców do projektu, w tym weryfikacja dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej i zasadami konkursu. 3) Podpisanie i rozliczenie umowy wsparcia z przedsiębiorcą, w tym monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem. Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.power.parp.gov.pl. Akademia Menadżera MMŚP 2 będzie oferowała refundację usług rozwojowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry menadżerskiej, tj.: 1) właścicieli MMŚP, 2) pracowników MMŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 3) pracowników MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-17 10:09:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-18 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-03 10:00:00

POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej Ustawą), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-31 12:27:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-31 12:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 19 z 19